Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Toetsing uitwisselbaarheid

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Vaak gaat de hele organisatie hierbij op de schop, met verstrekkende gevolgen, zoals het verdwijnen of wijzigen van bestaande functies. De baan van medewerkers kan hierbij op het spel komen te staan. Om die reden is het van groot belang het proces van het verdwijnen van functies en het ontstaan van nieuwe functies binnen de organisatie kritisch te volgen.

Afspiegelingsbeginsel

Wettelijk is vastgelegd hoe met boventalligheid en gedwongen ontslag van medewerkers moet worden omgegaan. Als functies gelijkblijvend zijn, dan moeten de huidige medewerkers worden geplaatst op de nieuwe functies. Als er daarbij minder arbeidsplaatsen te verdelen zijn dan in de oude situatie, dan moet er afgespiegeld worden. Het afspiegelingsbeginsel is een verplicht voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever moet toepassen in dit soort situaties. Als functies niet gelijkblijvend zijn, dan komen de oude functies te vervallen en komen er de nieuwe of gewijzigde functies voor in de plaats. In dat geval kunnen de huidige medewerkers eventueel solliciteren op de nieuwe of gewijzigde functies. Ook hiervoor zijn afspraken wettelijk vastgelegd.

UWV voorschriften

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) schrijft voor hoe moet worden getoetst of functies gelijkblijvend en uitwisselbaarheid zijn. De werkgever moet zelf toetsen in welke mate nieuwe functies afwijken van de oude/bestaande functies. Als de conclusie hiervan is dat het gaat om nieuwe of ingrijpend gewijzigde functies, dan mag de werkgever medewerkers boventallig verklaren. Als er binnen de organisatie geen andere, passende functies voorhanden zijn, dan kan dit er uiteindelijk toe leiden dat medewerkers hun baan verliezen. Het boventallig verklaren van medewerkers gaat niet zo maar, de werkgever moet voldoende onderbouwen dat er sprake is van een vervallen of gewijzigde functie. Ook moet hij aantonen dat er geen mogelijkheden zijn de boventallige medewerkers elders binnen het bedrijf te plaatsen.

Externe toetsing

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR artikel 25) moet de werkgever, zodra er sprake is van een reorganisatie, een adviesaanvraag voorleggen aan de Ondernemingsraad. Al snel speelt dan ook het uitwisselbaarheidsvraagstuk. De werkgever moet in de adviesaanvraag aangeven en onderbouwen waar sprake is van uitwisselbare functies. De Ondernemingsraad moet vervolgens toetsen of dit naar hun mening juist is. Op basis daarvan kan de Ondernemingsraad met de werkgever in gesprek gaan en uiteindelijk een gedegen advies uitbrengen.

Zowel het aantonen als het toetsen van de uitwisselbaarheid van functies is geen eenvoudige klus. Er hangt voor medewerkers veel van af en daarom moet het objectief en zorgvuldig gebeuren. Vanuit onze ervaring met de uitwisselbaarheid van functies en de kennis van de wettelijke regels ondersteunen wij u graag bij dit complexe proces.

Bent u geïnteresseerd om hierover eens met ons over door te praten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.