Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Functie Indeling Systeem (FIS®)

FIS® is een door Schuurman HR Advies ontwikkeld functiewaarderingssysteem om functies op eenvoudige wijze in te delen en te rangordenen. FIS® levert een makkelijk toe te passen systematiek die uw organisatie na een korte introductie zelf kan gebruiken. De kosten kunnen op die manier goed in de hand worden gehouden.

Waardering vanuit 5 gezichtspunten

Functiewaardering is een beproefd middel om de zwaarte van functies te bepalen. Dit gebeurt door de zwaarte ervan te vergelijken met andere functies. FIS® doet niets anders dan het zo objectief mogelijk bepalen van de zwaarte van een functie door deze uiteen te rafelen vanuit een aantal gezichtspunten.  De functie wordt gewogen vanuit vijf gezichtspunten:

  1. Kennis en vaardigheden
  2. Probleembehandeling
  3. Besluitvorming
  4. Communicatie
  5. Leidinggeven

FIS® is een lineair puntensysteem. Per gezichtspunt wordt een weging (een getal) toegekend. Door de scores van de gezichtspunten op te tellen, ontstaat de totaalscore van de functie. Elke functie levert op die manier een aantal punten op dat het ‘gewicht’ van de functie aangeeft. De vijf gezichtspunten van FIS® zijn universeel bruikbaar. De zwaarte van elke functie, in zowel profit als non-profit organisaties, is te beoordelen vanuit de vijf gezichtspunten. Dit maakt het systeem:

  • Objectief: de waardering komt op basis van objectieve indelingscriteria tot stand.
  • Transparant: de resultaten van FIS® zijn helder, eenduidig en goed uit te leggen aan alle betrokkenen.
  • Overdraagbaar: de gekozen opzet maakt het mogelijk FIS® toe te passen in elke organisatie, ook door niet-specialisten. Er is bewust voor gekozen om er geen (complex) expertsysteem van te maken.
  • Integraal toepasbaar: FIS® is toepasbaar in elke organisatie, op elk niveau en voor elke functie.  

FIS® geeft het management, HR en de personeelsvertegenwoordiging een instrument in handen om functies objectief met elkaar te vergelijken en te motiveren waarom de ene functie zwaarder is dan de andere. Ook vormt het een goede basis om marktconforme salarissen vast te stellen.

Voor wie is FIS® bedoeld? 

FIS® is bruikbaar voor elk type bedrijf. Schuurman HR Advies heeft ruime ervaring in allerlei sectoren. Soms gaat het om startups die na een roerige beginfase behoefte krijgen aan een goed onderbouwde methode om medewerkers te belonen, maar vaak gaat het ook om bedrijven die al langer meedraaien en behoefte hebben aan een simpel indelingsinstrument.

FIS® is geen ingewikkeld expertsysteem dat alleen maar door deskundigen kan worden gebruikt. Schuurman HR Advies werkt graag samen met de HR-afdeling en draagt de kennis graag over. Samen met HR wordt een implementatieplan opgesteld waarin stapsgewijs de introductie van FIS® wordt vastgesteld. Gewoonlijk start een FIS-project met het begeleiden van HR-medewerkers om FIS® toe te kunnen passen. In een tweede fase worden managers en de personeelsvertegenwoordiging erbij betrokken.

Het daadwerkelijk indelen van functies wordt uitgevoerd door de HR-afdeling en managers. Schuurman HR Advies voert daarbij (op afroep) een externe toets uit op de juistheid van de indelingen. Vanuit onze kennis van de markt kunnen wij een parallel trekken met de indeling van soortgelijke posities bij andere bedrijven. De betrouwbaarheid en consistentie van indelingen wordt daarmee gegarandeerd.


Wilt u meer informatie over FIS®? Neem dan contact met ons op.