Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Bezwaar functie-indeling

Bezwaar & beroep functiewaardering

Functiewaardering is een gevoelige materie en roept vaak discussie op. Veel besluiten op het gebied van functiewaardering staan via een bezwaarprocedure open voor bezwaar. Voor zowel de werkgever als de werknemer is het vaak lastig om tijdens de bezwaarprocedure de juiste argumentatie te vinden. Vandaar dat het nuttig kan zijn om hierbij de expertise in te schakelen van een onafhankelijke deskundige. Vanuit een gericht advies kunt u zich veel tijd en geld besparen.

Bezwaarprocedure

Een bezwaarprocedure is nodig om individuele medewerkers in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen de waardering van hun functie. De wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt, is afhankelijk van de procedure die is afgesproken. Meestal moeten medewerkers schriftelijk en gemotiveerd aangeven waarom ze het niet eens zijn met de beschrijving of waardering. Daarna volgt vaak als eerste stap een goed gesprek tussen de indiener van het bezwaar en zijn of haar leidinggevende. Als beide partijen er daarbij onderling niet uitkomen, volgt daarna als tweede stap de behandeling van het bezwaar door een onafhankelijke bezwarencommissie. Als derde en laatste stap volgt het definitief besluit dat het bezwaar gegrond, danwel ongegrond is. Is de medewerker het dan nog steeds niet eens met dit besluit, dan rest hem alleen nog de weg richting de rechter. Dit laatste komt gelukkig maar zelden voor.

De bezwarencommissie

Een bezwarencommissie is veelal samengesteld uit:

  • een vertegenwoordiging namens de werkgever;
  • een vertegenwoordiging namens de werknemers;
  • een door beide partijen gezamenlijk gekozen onafhankelijk voorzitter.

De commissie kan zo nodig inhoudelijk worden ondersteund door een functiewaarderingsdeskundige. Ook kan de functiewaarderingsdeskundige lid zijn van de commissie namens één van beide partijen. Door deze evenwichtige samenstelling, ontstaat een eerlijk en transparant proces.

Extern klankbord

Vanuit onze ervaring met functiewaarderingstrajecten en reorganisatieprocessen hebben wij in het verleden op uiteenlopende manieren bezwaarprocedures ondersteund. Als extern adviseur of als lid van de bezwarencommissie, maar soms ook als klankbord voor individuele medewerkers. Bent u hier in geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.