Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Wet Loontransparantie: nu al actie nodig?

14 november 2023

Groeiende urgentie aanpak loonkloof

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. De druk vanuit de media en politiek om de loonkloof aan te pakken groeit. De Nobelprijs voor Economie is dit jaar gewonnen door de Amerikaanse hoogleraar Claudia Golden voor haar studie naar de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het CBS constateerde in 2022 dat het gemiddelde uurloon van vrouwen 13 procent lager was dan dat van mannen.

Europese wetgeving

De loonkloof blijkt een dermate vasthoudend fenomeen te zijn dat er nu op Europees niveau wetgeving is gemaakt die de loonverschillen moeten terugdringen. De nieuwe EU-richtlijn ‘Transparant Belonen’ die dit jaar is aangenomen, verplicht werkgevers met een bedrijf van meer dan 100 werknemers om straks glashelder te zijn over hun beloningsbeleid en maatregelen te nemen als zij gelijk werk niet gelijk belonen. Werkgevers worden verplicht periodiek te rapporteren over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

Regeren is vooruitzien

Werkgevers hebben nog even de tijd. Voor werkgevers met 250 of meer werknemers gaat de wettelijke rapportageverplichting pas gelden vanaf 2027. Voor werkgevers met minder dan 250 werknemers gaat de verplichting nog later in. Toch is het verstandig om u nu alvast voor te bereiden op de toekomstige verplichting. Straks moet u als werkgever antwoord kunnen geven op vragen als: hoe ziet de man/vrouw verdeling er binnen het bedrijf uit per functie? Hoe ziet de verdeling van de actuele beloning van medewerkers eruit? Zijn er opvallende verschillen en zijn die te verklaren? Dat betekent dus dat er nogal wat werk op u afkomt.

Onderbouwing van beloningsverschillen is nodig

Om op bovenstaande vragen antwoord te kunnen geven, is het belangrijk dat uw organisatie beschikt over een instrument dat de verschillen kan onderbouwen. Functiewaardering is daarvoor het geëigende hulpmiddel. Het is een beproefd, genderneutraal instrument om de zwaarte van een functie en de beloning van een functie vast te stellen. Of een functie wordt uitgeoefend door een vrouw of een man maakt voor de waardering niet uit. Door het consistent toepassen van functiewaardering, wordt een loonkloof in uw organisatie voorkomen. Voorwaarde daarbij is wel dat het toekennen van salarissen op een objectieve manier plaatsvindt. Dit betekent dat ook het beloningsbeleid binnen uw organisatie op orde moet zijn.

Wat kunt u nu al doen?

Heeft u alles goed op orde, dan hoeft u zich waarschijnlijk geen zorgen te maken. Maar is uw organisatie nog niet zover, dan kunt u nu alvast wat stappen zetten. Misschien is dit een goed moment om functiewaardering in uw bedrijf te introduceren of om over te gaan op een meer eigentijds functiewaarderingssysteem. Ook kan het nuttig zijn om het beloningsbeleid nog eens kritisch onder de loep te nemen.

Wilt u hier eens over sparren met een deskundige, neem dan neem dan contact met ons op.